ลงทุนในอสังหามีอะไรบ้าง

  • 1 พ.ค. 2566 เวลา 15:57

เราสามารถแบ่งประเภทการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1.ลงทุนในตัวทรัพย์สินที่แท้จริง (Real Asset) คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จับต้องได้จริง เช่น ว่าจะเป็นการซื้อมาขายไป (Flip), การปล่อยเช่า (Rental), การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนานั้น (Development) หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้โดยตรง

2.ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) เป็นการลงทุนแบบไม่ได้ลงทุนในตัวทรัพย์สินโดยตรง แต่จะได้เอกสารมาเพื่อบ่งบอกว่าได้ทำการลงทุนอันนี้ไป เช่น การลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund), การลงทุนในสิทธิของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ (REITS:Real Estate Investment Trusts)

ข้อพิจารณา ในการตัดสินใจลงทุน

1.สภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือ การลงทุนผ่านตราสารต่างๆ ย่อมเปลี่ยนมือง่ายกว่าการลงทุนสินทรัพย์ที่แท้จริง

2.เงินลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงต้องใช้เงินลงทุนที่มากกว่าในการจะเริ่มต้นลงทุน ส่วนการลงทุนผ่านตราสารนั้น บางกองทุนสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาท

3.ผลตอบแทน และความเสี่ยง แน่นอนว่าการลงทุนแบบสินทรัพย์ที่แท้จริง จะให้ผลตอบแทนที่หลายหลายกว่าตั้งแต่ขาดทุน ไปถึงกำไรหลายเท่าของการลงทุน ซึ่งแปลว่าการลงทุนสินทรัพย์ที่แท้จริงจะมีความเสี่ยง และปัญหามากกว่าด้วยเช่นกัน ในข้อดีของการลงทุนผ่านตราสารนั้นคือ ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนจะมีมากกว่าเพราะมีมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ มาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เรา

4.การบริหารจัดการ และการใช้ความรู้ ประสบการณ์ แน่นอนว่าการลงทุนอสังหาแบบของจริงนั้น ต้องใช้ทั้งทุน ความรู้ ประสบการณ์ และความอดทนมากกว่า จึงทำให้กว่าที่เราจะสามารถมีผลตอบแทนแบบส่ำเสมอ จะต้องใช้เวลา ใช้ประสบการณ์ในการบริหารงาน

ค้นหา